skip to Main Content

CLAY ROBOTICS

Bartlett BPro Research Cluster 5+6
2016/17

Directed by:
Daniel Widrig, Guan Lee, Soomeen Hahm, Stefan Bassing, Igor Pantic, Adam Holloway

Students:
Hao Li, Wenyan Zhao, Jialin Tang, Xinnan Zhao, Zizhuo Su, Heyoung Um, Jiawei Xi, Xiangheng Min

Back To Top