skip to Main Content

CLAY CUTS

Bartlett BPro Research Cluster 5+6
2016/17

Directed by:
Daniel Widrig, Guan Lee, Soomeen Hahm, Stefan Bassing, Igor Pantic, Adam Holloway

Students:
Conglu Fang, Runze Wang, Shan Li, Shilpa Mathew, Yang Liu

Back To Top