skip to Main Content

SPONTANEOUS ORDER

Architectural Association Visiting School Shanghai
2016.07
Unit 2 – Spontaneous Order

Tutor:
Soomeen Hahm, Zed Huang

Student:
Chi YEN, Yunjiao ZHENG, Shuang LIANG, Xiaojie LI, Huayu JIN, Jing ZENG, Buran CHEN, Wenpei CHEN, Zetian CHEN, Qing LI, Zhenyu FAN, Yun WANG, Yijie LI, Yifan CHU, Yinze LI, Genzhe LIU, Ming GAO

Back To Top