skip to Main Content

SOCIAL ALGORITHMS

Architectural Association Visiting School Shanghai
2014.07
Unit 4 – Social Algorithms & Urban Agency

Tutor:
Soomeen Hahm

Student:
Jian Chen, Dongxiao Cheng, Zheng Cong, Xiaoxiang Li, Xi Luo, Jing Shi, Hong Xuan, Hong Yang, Jie Yang, George Huaiyu Zhang, Lin Zhu

Back To Top