skip to Main Content

B-Pro Show 2018

Bartlett BPro Research Cluster 9
2017/18

Directed by:
Soomeen Hahm & Alvaro Lopez Rodriguez

Students:
Kaijie Qian, Sheng Li, Xiao Liu, Eri Sumitomo, Jie Sun, Yu-Hsin Huang, Yi Lin, Yushi Gao, Yang Song, Jiayi Liu

Back To Top