skip to Main Content

HUAQIAO UNIVERSITY WORKSHOP

AR Construction Workshop, Huaqiao University
2019.10.

Directed by:
Soomeen Hahm & Hong Yi

Students:
He Binbin, Liu Xin, Yao Jianen, Zhang Jiayu, Li Hongming, Zheng Yingying, Wu Yue
Xiao Kai. Wong Hongkiu, Huang Yiyang, Bai Shiqi, Fu Jiuyang

Back To Top