skip to Main Content

B-Pro Show 2018

Bartlett BPro Research Cluster 9

Hahm, S., & Rodriguez, A. L.
Augmented (Design and Fabricate through Augmentation)

Bartlett B-Pro Show 2018
London: Bartlett
2019.09.

Students:
Kaijie Qian, Sheng Li, Xiao Liu, Eri Sumitomo, Jie Sun, Yu-Hsin Huang, Yi Lin, Yushi Gao, Yang Song, Jiayi Liu

Back To Top