skip to Main Content

3D GALLERY

AA Visiting School Beijing
2017.12
Unit 1 – Spacial Amplification

Tutors:
Soomeen Hahm, Hanjun Kim

Students:
Haoyu OU, Siyu CAO, Xinyi LIU, Yuqin ZHONG

Back To Top